Association of general practice/family medicine of South-East Europe AGP/FM SEE

Events

19-ти Конгрес на лекарите на Р Македонија

Почитувани ,
 
Во прилог Ви испракаме инфомација за престојниот 19-ти Конгрес на лекарите на Р Македонија.
 
Македонско лекарско друштво
,,Даме Груев,, бр 3
1000 Скопје
++ 389 2 3162 577
Informacija za XIX Kongres na lekarite na RM
MLD poster A2